strefa klienta
login:
hasło:

Czym jest ewidencja odpadów?

Ewidencja odpadów oznacza:

  • prowadzenie kart ewidencji odpadu
  • prowadzenie kart przekazania odpadu
  • składanie rocznych zestawień o odpadach do właściwego Urzędu Marszałkowskiego
Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21). Ewidencja odpadów dotyczy każdego ich posiadacza. Oznacza to, że ewidencję odpadów muszą prowadzić następujący przedsiębiorcy:
  • wytwórcy odpadów (np.: firmy produkcyjne, budowlane, serwisowe, sprzątające itd.), za wyjątkiem wytwórców odpadów komunalnych
  • zbierający, np.: punkty skupu złomu i surowców wtórnych
  • transportujący odpady (tylko i wyłączenie z użyciem karty przekazania odpadu)
  • wykonujący odzysk lub unieszkodliwanie
  • składowiska odpadów

Istnieją wyjątki, kiedy nie jest konieczne prowadzenie ewidencji odpadów lub można prowadzić ją w sposób uproszoczony, czyli z użyciem tylko kart przekazania odpadu.

Przepisy w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska, które określa rodzaje i ilości odpadów w przypadku, których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Rozporządzenie to określa także kategorie małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić ewidencję uproszczoną.

Zgodnie z rozporządzeniem małe i średnie przedsiębiorstwo oznacza:

  • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie
  • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 Mg rocznie.
To rozporządzenie określa także rodzaj i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów:
Lp Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość [Mg]
1 Odpadowa masa roślinna 02 01 03 bez ograniczeń
2 Odchody zwierzęce 02 01 06 bez ograniczeń
3 Odpady z kory i korka 02 01 03 do 10
4 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 03 01 05 do 10
5 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 08 03 18 do 0,1
5 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 08 03 18 do 0,1
6 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08* do 0,01
7 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.: szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03 do 0,1
8 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 i 16 02 12 16 02 13* do 0,005
9 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 do 5
10 Gruz ceglany 17 01 02 do 5
11 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 do 5
12 Drewno 17 02 01 do 5
13 Szkło 17 02 02 do 5
14 Tworzywa sztuczne 17 02 03 do 5
15 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 04 17 05 04 do 5
16 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 08 02 do 5